YANTRIKS

Yantrik

Pay level 5 + Yantrik Pay Rs. 6200

Uttam Yantrik

Pay level 5 + Yantrik Pay Rs. 6200

Pradhan Yantrik

Pay level 6 + Yantrik Pay Rs. 6200

Sahayak Engineer

Pay level 6 + Yantrik Pay Rs. 6200

Uttam Sahayak Engineer

Pay level 7 + Yantrik Pay Rs. 6200

Pradhan Sahayak Engineer

Pay level 8 + Yantrik Pay Rs. 6200

NAVIK (GENERAL DUTY)

Navik

Pay level 3

Uttam Navik

Pay level 4

Pradhan Navik

Pay level 5

Adhikari

Pay level 6

Uttam Adhikari

Pay level 7

Pradhan Adhikari

Pay level 8

NAVIK (DOMESTIC BRANCH)

Navik

Pay level 3

Uttam Navik

Pay level 4

Pradhan Navik

Pay level 5

Adhikari

Pay level 6

Uttam Adhikari

Pay level 7

Pradhan Adhikari

Pay level 8